Menu

Projecten

Wing ondersteunt haar
opdrachtgevers bij vraagstukken over het duurzaam gebruik van de ruimte en de samenwerking die daarvoor nodig is.

KRM Bodembescherming Friese Front en Centrale Oestergronden

De bijzondere en soms unieke waarden van de bodemsystemen van het Friese Front en de Centrale Oestergronden verdienen vanuit de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Marien extra bescherming. De rijksoverheid zal hierover in 2016 een voorstel voorleggen aan de Tweede Kamer. Dit vormt de basis voor de nationale en later ook de Europese besluitvorming. Wing ondersteunt het ambtelijk team van het ministerie van Infrastructuur en Milieu in dit traject.

Aanleiding

De rijksoverheid heeft een maatschappelijke kosten- en batenanalyse (MKBA) laten uitvoeren naar de bodemberoerende visserij ter plaatse. Daarin zijn varianten doorgerekend, die samen met de meest betrokken belanghebbenden zijn ontworpen. In 2016 wil het ministerie van Infrastructuur en Milieu een voorkeursvariant voorleggen aan de Tweede Kamer. Na verdere nationale besluitvorming zal blijken met welk voorstel Nederland buurlanden en internationale belanghebbenden gaan benaderen om te komen tot een gezamenlijke aanbeveling aan de Europese Commissie.

Aanpak

Wing ondersteunt het ambtelijk team bij het ontwerp van de verschillende varianten voor het nationale traject via de Tweede Kamer. Het internationale traject volgt later in 2016. Wing zal in dit traject vooral adviseren over de internationale inbreng, en over de interventies die nodig zijn om het traject in het goede spoor te houden.

Resultaten

Wing draagt zorg voor visueel en tekstueel goed opgetekende ontwerpen van de verschillende varianten. Voor het internationale traject zal Wing een internationale workshop organiseren en bijdragen aan een internationale brochure, naast de adviezen en interventies over het proces. Dit resulteert in een goed omlijnd en helder presentabel Nederlands voorstel, met nationaal draagvlak.
 

    Periode:

    januari - december 2016

    Opdrachtgever:

    Ministerie van Infrastructuur en Milieu